Spis treści:

* Postanowienia ogólne

* Ceny

* Zamówienia

* Płatności

* Reklamacje

* Odpowiedzialność odszkodowawcza

* Właściwości Sądu


I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego HRIS-Jubiler online zwanego dalej sklepem internetowym jest firma Pracownia złotnicza HRIS - Krzysztof Ziemba, ul. Świętokrzyska 8, ​30-015 Kraków. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy HRIS-Jubiler a Klientem korzystającym z sklepu internetowego. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą również wszystkich Klientów zamawiających usługi i towary w HRIS-Jubiler bez użycia sklepu internetowego. Zastrzegamy sobie prawo do błędów lub zmiany oferty sklepu internetowego.

2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą składać Klienci, którzy:
- posiadają dostęp do Internetu,
- zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
 
3. HRIS-Jubiler zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.

4. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)

5. Firma HRIS-Jubiler może udostępnić bezpłatnie zdjęcia swoich produktów w celach promocyjnych. Firma HRIS-Jubiler zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych prac w celach informacyjnych (katalog, strona internetowa). W przypadku, jeżeli Państwo lub Państwa Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego logo prosimy o pisemną informację.

II. Ceny

1. Ceny opublikowane w serwisie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%. Ceny towarów i usług nie zawierają kosztów przesyłki.

2. HRIS-Jubiler zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.

III. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie: e-maila, poprzez sklep internetowy lub pisemnie.

2. W przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych - zamówienia nie będą realizowane, a konto Klienta może zostać usunięte w dowolnym momencie.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą jego potwierdzenia. Potwierdzenie następuje telefonicznie lub poprzez e-mail w przeciągu 48 godzin. W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji rościmy sobie prawo do dochodzenia wszelkich kosztów związanych z jego realizacją (koszty przygotowalni, opracowania graficznego).

IV. Płatności

1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w sklepie internetowym jest płatność: gotówką lub gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

2. Istnieje możliwość wyboru płatności w formie przedpłaty w momencie składania zamówienia. W takim przypadku towar wysłany jest do Klienta po zaksięgowaniu płatności na koncie HRIS-Jubiler.

3. Klienci, którzy nie przesłali upoważnienia do wystawienia przez firmę HRIS-Jubiler faktur bez podpisu odbiorcy oraz kopii dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (tj. wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS, potwierdzenie nadania NIP, REGON) są zobowiązani do regulowania płatności w formie pobrania przez kuriera lub płatności w formie przedpłaty.

4. W szczególnych przypadkach HRIS-Jubiler może żądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem firmy spedycyjnej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż 48 godzin od otrzymania przesyłki) powiadomić o tym pisemnie (poprzez e-mail) firmę HRIS-Jubiler. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

2. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem jakościowym zamówionego towaru w ciągu 5 dni roboczych od dnia odbioru i w tym terminie złożyć pisemną (poprzez e-mail) reklamację. Termin ten nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa HRIS-Jubiler.

3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

VI. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. HRIS-Jubiler wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.

VIII. Właściwości Sądu

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby firmy HRIS-Jubiler.